Pihasauna ilman rakennuslupaa? Mistä lakiuudistuksessa on kyse

Etusivu Rakentaminen Pihasauna ilman rakennuslupaa? Mistä lakiuudistuksessa on kyse
Kohta voit rakentaa pihasaunan ilman rakennuslupaa.

Hallituksen esitys rakennus- sekä maankäyttölain uudistuksesta on etenemässä eduskuntaan syksyllä 2022, ja täysin uuden rakentamislain on määrä astua voimaan alkuvuodesta 2024.

Uusi rakentamislaki mahdollistaa esimerkiksi pihasaunan tai varaston rakentamisen täysin ilman rakennuslupaa.

Rakennusluvan poistamisen tavoitteena on lisätä pienrakentamista karsimalla ylimääräistä byrokratiaa ja paperitöitä, samalla edistäen pienrakentamisen ympäristöystävällisyyttä sekä digitalisaatiota.

Uudistus ei kuitenkaan täysin poista täysin piharakennusten luvanvaraisuutta, joten tässä artikkelissa avaamme tarkemmin lakiuudistuksen sisältöä ja konkreettisia vaikutuksia piharakentamiseen.

Kuinka suuresta lakiuudistuksesta on kyse?

Kyseessä on yksi suurimmista lakiuudistuksista vuosiin, ja se koskee rakentamislain lisäksi useita muita lakeja.

Lakiuudistus on ollut vireillä jo vuosien ajan. Vanhan lain vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointi käynnistettiin jo vuonna 2011 ja siitä alkanut pitkä prosessi on lopulta saatu päätökseen.

Uusi rakentamislaki on vaatinut usein lain muokkaamista, esimerkiksi rakennusten energiatodistuksia koskeva laki, pelastuslaki, kiinteistörekisterilaki sekä asuntokauppalaki uudistuvat lakimuutoksen myötä. Lisäksi lähes 20 muuhun lakiin tehdään pieniä muutoksia vastaamaan uutta rakennuslakia.

Koska kyseessä on yksi suurimmista lakimuutoksista pitkään aikaan, on uuden lain tarkoitus olla voimassa kymmeniä vuosia.

Ennen lakiuudistusta pienetkin piharakennukset vaativat aina rakennusluvan. Lakiuudistuksen päätavoitteena on vähentää pienrakentamisen byrokratiaa sekä lisätä ylijäämämateriaalien uusiokäyttöä.

Nykytilanne – Poistuva rakennuslaki

Ennen lakiuudistuksen täytäntöönpanoa kaikki tontille rakennettavat yli 20 neliöiset kiinteät piharakennukset tarvitsevat automaattisesti rakennusluvan, paloluokituksen sekä naapurikuulemiset.

Vanha maankäyttö- ja rakennuslaki on ollut voimassa lähes 20 vuotta.

Lisäksi rakennusprojektit vaativat aina asemakaavaan sekä rakennusmääräyksiin ja -oikeuksiin tutustumisen kuten ennenkin. Maankäyttöä koskevat määräykset tullaan integroimaan täysin uuteen lakiin.

Samalla kuin rakennuslaki uudistuu, poistuu maankäyttölaista rakentamista koskevat pykälät.

Uusi rakentamislaki ja sen vaikutukset pienrakentamiseen

Alkuvuodesta 2024 voimaan astuva laki mahdollistaa alle 30 neliösten tai alle 120 kuutioisen piharakennusten rakentamisen ilman rakennuslupaa. Uudistus mahdollistaa esimerkiksi pihasaunan tai varaston rakentamisen huomattavasti pienemmällä kynnyksellä.

Lakiuudistuksen päätavoitteet:

 • Rakennusprosessin helpottaminen vähentämällä byrokratiaa ja paperitöitä
 • Vaadittavien lupien yhdistäminen yhdeksi lupamuodoksi
 • Rakentamisen sujuvuuden edistäminen
 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen
 • Digitalisaation ja kiertotalouden edistäminen pienrakentamisessa
 • Rakennusprojektien valvonnan ja vastuun keskittäminen.
 • Suunnittelun ja työnjohdon uusiminen
 • Yleiskaavojen, asemakaavojen ja maakuntakaavojen kokonaisvaltainen sähköistäminen
 • Lupien ja päätösten siirtyminen digitaaliseen muotoon
 • Laadunvarmistuksen parantaminen

Tällöin rakennuslupa yhdistyy toimenpideluvan ja toimenpideilmoituksen myötä kokonaan uudeksi lupamuodoksi. Uusi lupamuoto kulkee nimellä rakentamislupa.

Täysin uuden lupamuodon on tarkoitus helpottaa rakennusprosessin aloittamista ja madaltaa rakentamisen kynnystä.

Uusi laki ei vapauta rakentamista kuitenkaan aivan totaalisesti, asemakaavan mukainen rakennusoikeus tulee edelleen löytyä.

Lakiuudistuksen vaikutus piharakentamiseen

Sen lisäksi että alle 30 neliön piharakennusten luvanvaraisuus poistuu, voi uuden lain nojalla rakentaa myös tulisijallisen piharakennuksen ilman rakennuslupaa. Tämä koskee suurimmaksi osaksi pihasaunoja.

Mitä rakennustyyppejä rakennusluvan poistuminen käsittää:

 • Pihasauna
 • Pihavarasto
 • Puuliiteri
 • Leikkimökki
 • Kamiinalla varustettu (ei kuitenkaan keittiötä sisältävä) aitta
 • Alle 50 neliön katos (pihakeittiö, autokatos)
 • Pieni grillikatos

Laki ei kuitenkaan koske asuinkelpoisia piharakennuksia. Piharakennus luokitellaan asuinkelpoiseksi jos tulisijaan kuuluu hella. Tällöin rakennus vaatii samat luvat kuin ennenkin. Piharakennuksessa saa kuitenkin olla sähkö- ja vesiliitännät.

Itse rakentaminen tulee uudistumaan täysin uusien teknisten vaatimusten kautta. Uudet tekniset vaatimukset määrittävät muun muassa vaadittavan teknisen käyttöiän jokaiselle rakennustyypille.

Suurimmat muutokset rakentamisessa koskevat kuitenkin ympäristöasioita sekä hiilenkäytön vähenemistä. Uudet rakennusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti ympäristöystävällisemmiksi.

Kierrätys ja ympäristöystävällisyys rakentamisessa

Lain tarkoituksena on myös maksimoida käyttökelpoisten rakennusmateriaalien uusiokäyttö pitämälle ne kierrossa mahdollisimman pitkään.

Näin ollen vanhaa rakennusta purettaessa on tästä edespäin aina määritettävä ja eriteltävä käyttökelpoiset vapautuvat materiaalit. Tämä toteutetaan kattavalla purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksellä. 

Samalla astuu voimaan myös täysin uudet vaatimukset koskien rakennusten käyttöikää sekä hiilijalanjälkeä. Uusien vaatimusten myötä uudisrakentamisessa pyritään painottamaan rakennusten

pitkäikäisyyden lisäksi myös kustannustehokasta rakentamista sekä tilojen muunneltavuutta.

Digitalisaatio rakennusprojekteissa

Lakiuudistuksen myötä kaikki rakentamiseen liittyvät paperityöt sekä byrokratia siirtyvät digitaaliseen muotoon. Yleiskaavat, asemakaavat ja maakuntakaavat ovat tästedes kaikille päätelaitteille yhteensopivassa muodossa.

Jatkossa kaikki vaadittavat kaavakkeet syötetään suoraan järjestelmään digitaalisessa muodossa.

Minkätyyppisiin piharakennuksiin lakiuudistus ei vaikuta?

 • Mikä tahansa yli 30 neliömetrin rakennus
 • Yli 50 neliömetrin katos
 • Yli 30 metriä korkea torni, masto tai piippu.
 • Asumiskäyttöön tarkoitettu rakennus kuten mökki tai vierastupa
 • Katsomot, kioskit tai yli 2 metriset valotaulut
 • Esimerkiksi maalämmön vaatima energiakaivo

Yhteenveto – Mikä tulee muuttumaan?

Kokonaisvaltaisen lakiuudistuksen myötä pienten piharakennusten kuten saunan tai varaston rakentaminen käy huomattavasti helpommin ja matalammalla kynnyksellä rakentajan näkökulmasta. Kun aikaa ei kulu byrokratiaan ja paperitöihin, jää enemmän aikaa itse rakentamiselle.

Ennen lakiuudistusta vaadittiin rakennusluvan lisäksi toimenpidelupa sekä toimenpideilmoitus. Lain astuessa voimaan nämä yhdistyvät yhdeksi digitaaliseksi kaavakkeeksi, jolla kaikki vaadittavat luvat ja hakemukset hoituvat kerralla.

Vapaampi rakentaminen edesauttaa samalla kierrätettävien käyttökelpoisten rakennusmateriaalien uusiokäyttöä edistäen kiertotaloutta sekä vähentäen rakennusjätteen määrää.

Uudistuvien rakennusmääräysten ja teknisten vaatimusten myötä piharakennusten hiilijalanjälki pienenee merkittävästi sekä tekninen käyttöikä pitenee. Tällöin varmistetaan rakentamisen laatu sekä ympäristöystävällisyys.

Picture of Reiska

Reiska